Brf Fribiljetten

ORDNINGSREGLER

Vi har alla valt att flytta till detta fina område. Vi har världens chans att göra det till en trevlig och gemytlig plats att bo på. Det hänger bara på oss själva. Att vi uppträder med respekt och visar den hänsyn vi själva vill bli bemötta med.

För att alla som bor i Fribiljetten ska trivas är det viktigt att Du tar hänsyn till Dina grannar och tar ett eget ansvar för att bevara ordningen i fastigheten och att minska kostnader för underhåll och reparationer.

För allas trivsel ska fastigheten präglas av nattro från klockan 22.00-07.00. Detta innebär att TV, radio och stereo används så att dessa inte stör andra. När dessa brukas skall fönster och balkongdörrar vara stängda. Detta gäller även maskiner av olika slag såsom exempelvis borrmaskiner.
 1. Bostadsrättsinnehavaren ska vara aktsam om och väl vårda såväl egen lägenhet som föreningens egendom i övrigt. Förändringar i och utanför lägenheten ska skriftligen meddelas styrelsen för godkännande.
 2. Om det i lägenheten uppstår en sådan skada att dess avhjälpande ej kan uppskjutas skall jourfirman eller styrelsen omedelbart underrättas härom.
 3. I lägenheten får inte utföras sådant arbete som kan störa övriga bostadsrättsinnehavare eller bedrivas yrkes- eller affärsverksamhet utan styrelsens medgivande.
 4. Sopor och dylik ska sorteras och vara väl inslagna och läggas på därför avsedd plats. Grovsopor såsom möbler, vitvaror och dylikt får ej kastas i soprummet utan skall lämnas på återvinningscentral. Se www.sorab.se för närmaste återvinningscentral.
 5. Cyklar får endast ställas i cykelrummet ej i barnvagnsrummet. Inga cyklar får stå i trapphus eller andra gemensamma utrymmen. Motorfordon får ej parkeras i cykelrummet eller på föreningens mark på plan 2 eller 4.
 6. Gemensamma utrymmen såsom trapphus mm skall ur brand- och säkerhetssynpunkt samt för utryckningspersonal hållas fria. Dörrmattor skall förvaras i lägenheten. I gemensamma utrymmen gäller rökförbud. Detta gäller även på gården. Cigarettfimpar/snusprillor, skräp och dylikt får inte kastas i gemensamma utrymmen eller på gården.
 7. Den som har husdjur i sin lägenhet skall se till att de ej för oljud, förorenar eller skadar föreningens eller annan enskild medlems egendom.
 8. Uteplats som ingår i upplåtelsen sköts av respektive bostadsrättsinnehavare. Övrig tomtmark är föreningens gemensamma. Balkongen skottas vid behov. Mattor får ej piskas/skakas på balkong/uteplats. Blomlådor ska hängas på insidan av räcket, vattnas måttlig så det ej rinner ner på balkongen nedanför. Matning av fåglar på balkonger/uteplatser får ej ske.
 9. Endast el-grill är tillåtet på uteplats/balkong. Dessa får endast användas så att obehag inte uppstår för omkringboende. Grillning på gård får endast ske på anvisad plats. Boende är ansvarig för skada orsakad på grund av slarv eller ovarsamhet.
 10. Skyltning genom anslag på husets ytterväggar får inte verkställas utan styrelsens särskilda tillstånd. Uppsättande av markiser, inglasning av balkong erfordras styrelsens särskilda tillstånd. Egen parabol får inte uppsättas på föreningens hus eller övriga egendom såsom balkong m.m. utan styrelsens godkännande.
 11. Bostadsrättsinnehavaren skall rätta sig efter övriga särskilda föreskrifter som utfärdats av styrelsen för gemensamhetsmark, tv-anläggning, soprum och övriga gemensamma yttre och inre anläggningar.

För ovanstående ordningsregler gäller att:

De är komplement till lagar och stadgar

Överträdelse kan medföra förverkande av nyttjanderätt av lägenhet som innehas med bostadsrätt

Styrelsen beslutar om och antar ordningsregler

Grundläggande respekt och hänsyn skall visas grannar emellan

Ovanstående föreskrifter ska iakttas av bostadsrättsinnehavarens husfolk och gäster eller de som av denne inrymts i lägenheten.

Med stöd av 7 kap i bostadsrättslagen och föreningens stadgar har styrelsen utfärdat följande ordningsregler (dessa kan givetvis kompletteras eller ändras genom nytt styrelsebeslut)