Brf Fribiljetten

FÖRENINGSSTÄMMA

Ordinarie föreningsstämma hålls en gång om året före maj månads utgång. Styrelsen kallar medlemmarna till stämman med angivande av föreslagen dagordning och information om de ärenden som skall tas upp.

Kallelse till ordinarie stämma utgår tidigast 6 och senast 2 veckor före utsatt datum.

Medlem som önskar få ett ärende behandlat vid stämman skall skriftligen framställa sin begäran (så kallad motion) hos styrelsen i så god tid att ärendet kan tas upp i kallelsen till stämman.

Missa inte chansen att göra din röst hörd genom att nyttja rätten till att lämna en Fullmakt till din granne om du inte själv kan komma på årsstämman.

Ett hushåll = en röst

Som bostadsrättshavare är man med och beslutar om vilka som väljs till styrelse, revisor och valberedning samt i övriga förekommande ärenden på dagordningen. Därmed påverkar man hur det gemensamma ägandet i form av föreningens fastighet skall skötas.

Även i de fall då en extra stämma har utlysts gäller ”ett hushåll = en röst”